Lidmaatschapsreglement en voorwaarden T.V. Nieuwe Sloot

Artikel 1: Lidmaatschap

a.    Dit lidmaatschapsreglement is van toepassing op alle lidmaatschappen welke T.V. Nieuwe Sloot aanbiedt.

b.    Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

c.    Bij elk lidmaatschap wordt een digitale ledenpas verstrekt; deze is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Je vindt de digitale ledenpas in de KNLTB ClubApp onder het tabblad ‘Meer’.

d.    Zonder de ledenpas heeft het lid geen toegang tot de tennisbanen.

e.    Leden verplichten zich melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden van het lidmaatschap, als wel van gewijzigde NAW- en bankgegevens. 

 

Artikel 2: Aanmelding en opzegging

a.    Aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt door het overleggen van een recente (pas-)foto en het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.

b.    Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd tot 18 jaar dient door de wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.

c.    Het lidmaatschap en betalingsverplichting vangen aan per startdatum van het lidmaatschap.

d.    Als de deelnemer zich d.m.v. de in artikel 2 genoemde procedure heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in de ledenadministratie. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de KNLTB.

e.    Het lidmaatschap kent een minimale contractduur van 12 maanden. Na 12 maanden is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. 

f.     Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Na afloop van de genoemde minimale contractduur geldt een opzegtermijn van 1 maand per de eerste van de volgende maand.

g.    Een (les)pakket met lidmaatschap inbegrepen is niet tussentijds opzegbaar.

h.    Zonder opzegging wordt een (les)pakket met lidmaatschap inbegrepen stilzwijgend verlengd. Opzegging geschiedt minimaal een maand voor afloop van het pakket.

i.     Opzegging van een lidmaatschap dient per mail te worden gericht aan de ledenadministratie: [email protected]

j.     Bij opzegging wordt na goedkeuring van de administratie een schriftelijke bevestiging naar het lid verstuurd, waarin wordt vermeld wanneer het contract eindigt. 

 

Artikel 3: Lidmaatschapsgeld

a.    Het lidmaatschapsgeld wordt geïnd door de tennisvereniging.

b.    De lidmaatschapsgelden zullen voorafgaand aan de periode waarover het bedrag verschuldigd is, rond de eerste dag van de maand via een automatische incasso van de rekening van het lid, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven.

c.    Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden zal T.V. Nieuwe Sloot de incasso nogmaals aanbieden. Mocht de afschrijving nogmaals mislukken zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met administratiekosten van € 5,00. Het lid heeft 14 dagen om het dan openstaande bedrag te voldoen.

d.    Indien het lid na 60 dagen vanaf het ontstaan van de oorspronkelijke schuld nog steeds in gebreke is gebleven, worden de vordering en alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen ineens opeisbaar en overgedragen aan een incassobureau. Alle hieraan verbonden kosten, inclusief binnen- en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van het lid.

e.     De vereniging is bevoegd in geval van wanbetaling en/of wangedrag toegang voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen, waardoor het gebruik van de faciliteiten niet langer mogelijk is. De verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst blijft van toepassing.

f.    Indien er een korting is toegekend is het lid verplicht melding te maken van wijzigingen in omstandigheden waardoor het recht op de korting komt te vervallen.

g.    Er wordt geen korting over korting gegeven en kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend.

h.     Wijzigingen in de tarieven van de lidmaatschappen worden minimaal één maand voor incasso op genoegzame wijze gepubliceerd. Deze tarieven per 1 april worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, welke uiterlijk in maart plaatsvindt.

i.     Wijzigingen in de tarieven van (les)pakketten worden één maand voor incasso op genoegzame wijze gepubliceerd.  

 

Artikel 4: Introducé

a.    Leden van de vereniging kunnen een introducé meenemen. Dit geschiedt tegen betaling.

b.    Het lid is gedurende het verblijf bij de vereniging verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Een introducé heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar vergezelt.

c.    Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van het centrum en de vereniging. 

 

Artikel 5: Gedragsregels

a.    Van leden en introducés wordt verwacht deugdelijk om te gaan met alle faciliteiten welke worden geboden.

b.    Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van het centrum, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig dienen te worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.

c.    Leden of introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de sportfaciliteiten indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

d.    Er geldt binnen het gehele centrum een rookverbod.

e.    Inbreuk op gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement. Het bestuur van T.V. Nieuwe Sloot behoudt zich het recht voor om redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, door opzegging te beëindigen in een van de onderstaande gevallen (statutair vastgelegd):

-      Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van de vereniging en het centrum ernstig en/of herhaaldelijk schendt; hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

-      Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap, 60 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan; de betalingsverplichting vervalt hiermee niet.

-      Indien een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a.    Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.

b.    Het Tennis- en squashcentrum sluit iedere verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in en rond het centrum, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de aanwezige sportfaciliteiten.

c.    Het gebruik van kluisjes wordt geadviseerd, echter dit is op eigen risico.

d.    Bij Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot is cameratoezicht aanwezig om met deze vorm van toezicht zorg te dragen voor uw veiligheid en die van anderen. Meer specifiek beoogt het cameratoezicht bij te dragen aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel van medewerkers en bezoekers, het voorkomen van vandalisme, het tegen diefstal beschermen van eigendommen en goederen van Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot, bezoekers en medewerkers. 

 

Artikel 7: Overige zaken

a.    Voor toegang tot de banen dient men de digitale ledenpas te kunnen tonen.

b.    De lidmaatschappen kennen passende reserverings- en annuleringsregels. Deze zijn te vinden op de website.

c.    De leden en introducé(s) geven het bestuur van de vereniging toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele leden of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Indien een lid hiermee niet mee instemt dient hij/zij dat kenbaar te maken bij het bestuur via [email protected]

d.    Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere moverende redenen zonder dat dit tot vermindering van het lidmaatschap zal leiden. Het bestuur zal trachten de leden vooraf van deze sluiting op de hoogte te brengen.

e.    Leden die gebruik maken van de faciliteiten van het centrum worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het lidmaatschapsreglement.

f.     Het centrum en de vereniging behouden zicht het recht om tarieven, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. De voorgenomen wijzigingen zullen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze worden aangekondigd. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor of achteraf, nooit rechten worden ontleend.

g.    Dit reglement bevat geen statuten van de vereniging en mag dan ook niet als zodanig beschouwd worden.

h.    In geval van een eventueel geschil is te allen tijde het Nederlandse recht van toepassing op deze overeenkomst.